6464465958
4436740725
Pracownicy
479-997-1240
(705) 305-7410
(415) 864-5502
3522100953
Kontakt
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wêgrowie

Witamy na stronach Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Wêgrowie.

Jesteœmy publiczn¹ placówk¹ oœwiatowo-wychowawcz¹, która zasiêgiem swoich
dzia³añ obejmuje teren powiatu wêgrowskiego: miasto Wêgrów, miasto i gminê £ochów
oraz gminy: Grêbków, Korytnicê, Liw, Miedznê, Sadowne, Stoczek Wegrowski i
Wierzbno.

Historia Poradni siêga roku 1969, kiedy to Kuratorium Okrêgu Szkolnego Warszawskiego wyrazi³o
zgodê na zorganizowanie Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Wêgrowie.
Obowi¹zki kierownika powierzono Cecylii Jakubik.
W sierpniu 1975 roku Kuratorium Oœwiaty i Wychowania w Siedlacach powo³a³o Poradniê
Wychowawczo-Zawodow¹ z siedzib¹ w Wêgrowie. 25 wrzeœnia1993 roku Kuratorium Oœwiaty w
Siedlcach przekszta³ci³o j¹ w Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹. Po przekszta³ceniu
placówki Rada Pedagogiczna opracowa³a i uchwali³a Statut Poradni.
Od roku 1999 Poradnia z mocy prawa jest jednostk¹ organizacyjn¹ Powiatu Wêgrowskiego, dla
której organem prowadz¹cym jest Rada i Zarz¹d Powiatu Wêgrowskiego. Organem
nadzoruj¹cym jest Kuratorium Oœwiaty w Warszawie.


Naszym g³ównym celem jest udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i
logopedycznej dzieciom i m³odzie¿y, a tak¿e ich rodzicom i nauczycielom. Pomoc ta
jest nieodp³atna, a korzystanie z niej nie wymaga posiadania ¿adnych skierowañ.

Poradnia jest czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8:00 - 18:00 (sekretariat
8:00-16:00).
Bli¿sze informacje na temat korzystania z naszych us³ug mo¿na uzyskaæ osobiœcie w
sekretariacie Poradni, telefonicznie pod numerem (025) 792 47 00 lub klikaj¹c na
zak³adkê Zg³oszenia.

Zapraszamy!Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wêgrowie
ul. Pi³sudskiego 23
07-100 Wêgrów
tel./fax 025 7924700
Psychologiczno-Pedagogiczne
abc...